Nắm tay nói nghe muốn múc cho trận

Nắm tay nói nghe muốn múc cho trận

Chỉ có bạo lực mới giải quyết triệt để được mấy vấn đề như thế này.