Ngày đầu nhận lớp rất vui được ngồi cùng bàn với bạn - Vui cái dmm

Ngày đầu nhận lớp rất vui được ngồi cùng bàn với bạn - Vui cái dmm

Ngày đầu nhận lớp và bạn được ngồi với học sinh cá biệt.