Người không đầu lỡ cười rồi giờ phải xuống địa ngục

Người không đầu lỡ cười rồi giờ phải xuống địa ngục

Cái gì cũng thế không nên bật cười quá sớm.