Như là cái chiếu mới mua, anh chưa từng trải

Như là cái chiếu mới mua, anh chưa từng trải

Như là cái chiếu mới mua, anh chưa từng trải

Chiếu mới thì đúng là chưa bao giờ trải thật.