Thích Hữu Đa - Trụ trì tổ dân phố số 5, Yên Bái

Thích Hữu Đa - Trụ trì tổ dân phố số 5, Yên Bái

Hãy cẩn thận với tràng hạt nhé thí chủ.