Thích Tiểu Đa - Thí chủ ranh con này

Thích Tiểu Đa - Thí chủ ranh con này

Vạn sự tuỳ duyên, vô duyên thì ăn đấm.