Thôi ông tắt mẹ văn đi, cầm! Thanh niên đưa dao cho bạn

Thôi ông tắt mẹ văn đi, cầm! Thanh niên đưa dao cho bạn

Cách đơn giản nhất để giải quyết mọi chuyện.