Thứ dơ bẩn - Nàng Mona Lisa lấy giấy lau mũi

Thứ dơ bẩn - Nàng Mona Lisa lấy giấy lau mũi

Không thể chấp nhận được một thứ dơ bẩn như mầy.

Xem thêm: