Vẹt nói tiếng người: And then they fucked

Vẹt nói tiếng người: And then they fucked

Và sau đó họ đã làm tình rất nhiều...