Vịt trắng khóc lóc tay cầm khăn

Vịt trắng khóc lóc tay cầm khăn

Vịt trắng khóc lóc tay cầm khăn

Đây là bạn khi thấy một thứ gì đó cực kỳ cảm động trê newsfeed facebook.