Vịt trắng khóc lóc tay cầm khăn

Vịt trắng khóc lóc tay cầm khăn

Đây là bạn khi thấy một thứ gì đó cực kỳ cảm động trê newsfeed facebook.