Với chúng ta tết đã đến gần, với thầy ông nội tết cách xa ngàn cây số

Với chúng ta tết đã đến gần, với thầy ông nội tết cách xa ngàn cây số

Với chúng ta tết đã đến gần, với thầy ông nội tết cách xa ngàn cây số

Ai đó làm ơn đỡ tao dậy...

Meme liên quan: