Vua ếch nói the link is... rồi lăn ra chết

Vua ếch nói the link is... rồi lăn ra chết

Vua ếch nói the link is... rồi lăn ra chết

Cần lắm Thanos búng tay để hồi sinh vua ếch lại. Vua ếch King Harold chết trong phim Shrek 3.

Meme liên quan: