Ali Đa Đa - Ông Nguyễn Hữu Đa nói tiếng Ả Rập

Ali Đa Đa - Ông Nguyễn Hữu Đa nói tiếng Ả Rập

Có thấy cây đèn thần ranh con nào chạy qua đây không?