Đa Tăng - Ông Nguyễn Hữu Đa nói tiếng Trung Quốc

Đa Tăng - Ông Nguyễn Hữu Đa nói tiếng Trung Quốc

Thí chủ có thấy thằng ranh con nào chạy qua đây không?