Cheems cười hahan't

Cheems cười hahan't

Phủ định của haha có nghĩa đang rất không vui đấy.