Đúng là tuổi chẻ chưa trải sự đời (đúng là tuổi trẻ)

Đúng là tuổi chẻ chưa trải sự đời (đúng là tuổi trẻ)

Sử dụng với hàm ý nói những đứa trẻ trâu.

Xem thêm: