Ếch đang search google các loại dây thừng

Ếch đang search google các loại dây thừng

Meme này too dark wah, xin phép từ chối hiểu.