Khi gặp vấn đề không giải quyết được chúng ta có thể giải quyết kể đưa ra vấn đề

Khi gặp vấn đề không giải quyết được chúng ta có thể giải quyết kể đưa ra vấn đề

Giải quyết từ ngọn nguồn lúc nào cũng phải triệt để hơn chứ.

Xem thêm: