Kỳ vọng của mọi người về tôi - chai nước nhỏ trên máy nước nóng lạnh

Kỳ vọng của mọi người về tôi - chai nước nhỏ trên máy nước nóng lạnh

Như cát đổ bể, kỳ vọng lớn nhưng đáp ứng được bao nhiêu