Liêm sỉ gì tầm này, húp trước cái đã rồi tính sau

Liêm sỉ gì tầm này, húp trước cái đã rồi tính sau

Liêm sỉ gì tầm này, húp trước cái đã rồi tính sau

Nhịn lâu lắm rồi đó.