Mày mà ở trong tiểu thuyết thì không sống nổi qua hai dòng đâu

Mày mà ở trong tiểu thuyết thì không sống nổi qua hai dòng đâu