Một khi đã sai chính tả thì mòi lập luận đều là xàm chó

Một khi đã sai chính tả thì mòi lập luận đều là xàm chó

Tro lên đừng có mà xai trính tã nge trưa?