Ohhh - Tùng Bùng Nổ (tác giả câu nói vãi lon luôn đầu cắt moi)

Ohhh - Tùng Bùng Nổ (tác giả câu nói vãi lon luôn đầu cắt moi)

Mặc áo Luon Vuituoi lại cắt tóc mullet thì người ta sẽ gọi là đầu cắt moi.

Xem thêm: