Úm ba la mả cha mày

Úm ba la mả cha mày

Một câu phép thuật mang tính sát thương rất cao.

Xem thêm: