Đầu nấm thắp 3 cây hương (nhang)

Đầu nấm thắp 3 cây hương (nhang)

Đang chuẩn bị vái lạy một ai đó hoặc một sự việc nào đó.

Xem thêm: